Ankieta

Metod obliczania 10-cio letniego ryzyka zamania FRAX
 
WCO-IOF-ESCEO 2017 we Florencji - podsumowanie - UPDATE 10.04.2017 Drukuj Email
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 10:05
Tegoroczny wiatowy Kongres Osteoporozy pod wieloma wzgldami okaza si rekordowy w stosunku do poprzednich.
Streszczenia z Kongresu dostpne s ju w formie suplementu online Osteoporosis International.


        W dniach 23-26 marca odby si we Florencji World Congress On Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. W kongresie wzio udzia 4082 uczestnikw, zgoszono 1436 abstraktw. W trakcie 4 dni trwania spotkania przyznano 601 nagrd. Program obejmowa wykady plenarne, sesje specjalistyczne i spotkania z ekspertami. Dwa najistotniejsze doniesienia naukowe to: wyniki leczenia osteoporozy z zastosowaniem abaloparatydu oraz romososumabu, ktry jest czci acucha parathormonu. Po 18 miesicach leczenia abaloparatydem uzyskano redukcj liczby zama krgosupa o 86%, pozakrgowych o 43% i o 70% procent osteoporotycznych zama gwnych. Po rocznym leczeniu romososumabem uzyskano wzrost BMD krgosupa o 13%, i redukcj zama w jego kontynuacji denosumabem uzyskano wzrost BMD krgosupa o 13 % i redukcj zama krgowych o 73%. Poranna sesja w sobot 25 marca rozpocza si wykadem autorstwa Cyrus Cooper, ktry omawia znaczenie ywienia w zdrowiu koci. W pierwszej kolejnoci przedstawi potencjalne strategie zapobiegajce wystpieniu zamania na przestrzeni caego ycia:
      a) osignicie maksymalnej, genetycznie uwarunkowanej masy kostnej poprzez prawidowy rozwj hormonalny w pierwszych 2 dekadach ycia oraz stosowanie odpowiedniej diety i aktywnoci ruchowej
      b) opnienie utraty masy kostnej w wieku rednim i pocztkowym okresie starzenia si,
      c) zmniejszenie utraty masy kostnej w pniejszym yciu.
      Autor przypomnia, e przez cae ycie kluczowymi komponentami diety powinny by: wap i witamina D, ponadto: witaminy (B,C,E), magnez, cynk, polifenole, proteiny. Zwrci uwag jednak, e s one rnie powizane z gstoci mineraln i ryzykiem zamania w dziecistwie i dorosym yciu. W kolejnym wykadzie prof. Dawson-Hughes podkrelaa powizanie pomidzy witamin D i ryzykiem upadku oraz, zwrcia uwag, e obecnie trwaj badania majce na celu ustalenie optymalnego dla profilaktyki upadkw poziomu 25(OH)D w osoczu. Prof. Dawson-Hughes zaznaczya rwnie brak standaryzacji testw sucych do oceny poziomu 25-hydroksy witaminy D. Prby ich zdefiniowania s jednym z waniejszych wyzwa. Na zakoczenie, zwrcono uwag jak bardzo istotn kwesti jest zidentyfikowanie tej grupy populacji, ktry mg by najbardziej zyska na suplementacji wapniem i witamin D.
      Podczas poprzedniego kongresu WCO sarkopenia zostaa uznana za jeden z gwnych problemw zdrowia publicznego, dlatego znaczca cz sesji 25 marca zostaa powicona miniom. Prof. Vellas podczas swojego wykadu plenarnego przedstawi leki, ktre potencjalnie mog leczy sarkopeni. Omwi dziaanie, bdcych obecnie w fazie bada, przeciwcia dla miostatyny, testosteronu, SARM, hormonu wzrostu, estrogenu i leptyny. W kolejnym wystpieniu dr Beaudart, w oparciu o przegldy systematyczne i metaanalizy wykaza zwizki pomidzy sarkopeni a: umieralnoci, spadkiem sprawnoci funkcjonalnej, upadkami i hospitalizacjami. Informacje te zostay potwierdzone w badaniu, ktrym objci zostali pacjenci ze zamaniami biodra. W grupie z sarkopeni stwierdzono znaczce podwyszanie ryzyka niekompletnego odzyskania sprawnoci funkcjonalnej, w porwnaniu z grup bez sarkopenii. W innym niewielkim badaniu, przeprowadzonym na grupie pacjentw skierowanych na oddzia ortogeriatryczny w nastpstwie zamania bkku, sarkopenia (stwierdzona wg. midzynarodowych i lokalnych kryteriw) nie miaa wpywu na przewidywan jednoroczn umieralno (predicted 1-year mortality). W kolejnym badaniu obejmujcym 442 starsze osoby, sarkopeni powizano z wyszymi kosztami podstawowej opieki zdrowotnej i leczenia szpitalnego, a take zinstytucjonalizowan i niezinstytucjonalizowan sta opiek.
      Zesp kruchoci (frailty) - definiowany jako syndrom geriatryczny charakteryzujcy si zwikszon wraliwoci na czynniki rodowiskowe, by szeroko definiowany zarwno podczas prezentacji ustnych jak i sesji plakatowych. Z powodu braku jasnej i przyjtej definicji operacyjnej tego syndromu, jedna z prezentacji miaa szczeglne znaczenie. W badaniu kohortowym obejmujcym 662 seniorw przebywajcych w domach opieki, Fanny Bucking ocenia stopie, w jakim dziesi rnych definicji operacyjnych frailty jest w stanie przewidywa jednoroczn umieralno i ryzyko upadkw. Autorka wykazaa, e spord ocenionych definicji operacyjnych, najbardziej predykcyjna w zakresie jednorocznej umieralnoci jest definicja Tilburga i ?SHARE Frailty Instrument?, a w przewidywaniu upadkw ?Groningen Frailty Indicator?.

Czonkowie Scientific Advisory Board, prowadzeni przez osoby Prof Rene Rizzoli oraz Prof Cyrusa Coopera, wybierali streszczenia do wystpie ustnych spord 1436 abstraktw, ktre zostay przyjte. Streszczenia zostay opublikowane jako suplement Osteoporosis International (vol 28, supp 1) pod adresem www.

W trakcie 4 dni trwania spotkania przyznano 601 nagrd. Wrd nich znalazy si:
? The 2017 ESCEO Medal of Excellence
? The ESCEO-IOF Herbert Fleisch Medal
? The IOF Medal of Achievement
? The IOF Olof Johnell Science Award
? The ESCEO-IOF-UCB Awards
? The IOF President?s Awards
? The IOF Committee of National Societies Award
? The ESCEO-AgNovos Healthcare Young Investigator Awards
? The Best CNS Booth
? The ESCEO-IOF Pierre Meunier Young Scientist Award
? The ESCEO-Eli Lilly Scholarships

W trakcie trwania Kongresu, du uwag powiecano promocji kolejnego spotkania ktre odbdzie si ju 19-22.04.2018 w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE. W zaczeniu znajduje si ulotka zawierajca najwaniejsze zagadnienia jakie bd poruszane podczas spotkania oraz podstawowe informacje organizacyjne.
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2017.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl