Ankieta

Metod obliczania 10-cio letniego ryzyka zamania FRAX
 
Drukuj Email
czwartek, 04 maja 2017 08:38
Zachcamy do zapoznania si ze zaktualizowanymi w marcu 2017 wytycznymi National Osteoporosis Guideline Group. Wytyczne otrzymay akredytacj NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

Zesp National Osteoporosis Guideline Group prezentuje wsplne stanosiwko takich instytucji jak:
- Bone Research Society
- British Orthopaedic Association
- British Orthopaedic Research Society
- International Osteoporosis Foundation
- National Osteoporosis Society
- Osteoporosis 2000
- Osteoporosis Dorset
- Primary Care Rheumatology Society
- Royal College of General Practicioners
- Royal Pharmaceutical Society
- Society for Endocrinology

Wrd najwaniejszych rekomendacji znalazy si:
Ocena ryzyka zamania:
1. Prawdopodobiestwo ryzyko zamania powinno by oceniane przy wykorzystaniu narzdzia FRAX u kobiet w wieku pomenopauzalnym oraz mczyzn po 50 roku ycia posiadajcych czynniki ryzyka zamania. U osb ze rednim ryzykiem zamania, powinien zosta dokonany pomiar gstoci koci (DXA), a nastpnie ponownie naley przeliczy FRAX po dodaniu do algorytmu wyniku badania.

2. Ocena ryzyka zama w krgosupie (Vertebral Fracture Assesment - VFA) powinna zosta u kobiet pomenopauzalnych i mczyzn (powyej 50 r..) jeli zaobserwowano spadek wzrostu > lub = 4 cm, nadmiern kifoz piersiow, dugotrwae leczenie glikokortykosterydami (w przeszoci lub obecnie) lub wynik T-score badania BMD jest rwny lub mniejszy ni -2,5.


Styl ycia i zalecenia w diecie
1. Zaleca si dzienn poda wapnia na poziomie pomidzy 700-1200 mg. W gwnej mierze wap powinien pochodzi z codziennej diety, aczkolwiek jesli istnieje taka konieczno poda uzupenia mona suplementami.

2. W kobiet w wieku pomenpauzalnym oraz mczyzn (po 50 r..) z podwyszonym ryzykiem zamania zaleca si dzienn dawk 800 IU witaminy D3.

3. Dodatkow suplementacj wapniem powinny otrzymywa kobiety w wieku pomenpauzalnym oraz starsi mczyni, bdcy w trakcie terapii na osteoporoz, ktrych dzienne spoycie wapnia jest poniej 700 mg. Dodatkow suplementacj witamin D naley rozway u osb z potwierdzonym niedoborem tej witaminy lub osb z ryzykiem niedoboru. 

4. Zaleca si stosowanie wicze z oporem dostosowanych do potrzeb i moliwoci pacjentw.

5. Dane odnonie upadkw powinny by zbierane u wszystkich osb ze zwikszonym ryzykiem zamania. U osb z potwierdzonym zwikszonym ryzykiem upadku konieczna jest dokadna analiza ryzyka oraz wdroenie odpowiednich dziaa zaradczych.


Leczenie w grupie kobiet pomenopauzalnych
1. Alendronian oraz rizendronian pozostaj lekami pierwszego rzutu w wikszoci przypadkw. W przypadku nietoleracji ustnych bisfosfonianw lub innych przeciwskaza, zaleca si stosowanie doylnych bisfosfonianw lub denosumabu (jako najlepszych alterantyw). Stoswanie raloksyfenu czy HTZ traktowa naley jako ewentualn opcj. Zastosowanie teryparatydu, ograniczone jego duym kosztem, zaleca si osobom z bardzo dyym ryzykiem zamania (gwnie w krgosupie).

2. Ocena efektw leczenia nastapi powinna po 3 latach w przypadku stosowania kwasu zolendronowego oraz po 5 latach w przypadku ustnych bisfosfonianw. Ewentualna kontynuacja leczenia z wykorzystaniem bisfosfonianw moe by zalecana u osb po 75 r.., osb ze zamaniem bliszego koca koci udowej lub zamaniem krgowym, osb ktre doznay zamania w trakcie terapii a take tych ktre s w trakcie terapii glikokortykosterydami.

3. W przypadku braku kontynuacji leczenia, naley przeprowadzi ocen ryzyka po nowym zamaniu, niezalenie od czasu jego wystpienia. Jeli nie pojawi si adne nowe zamanie, ponowna ocena ryzyka zamania powinna nastpi w okresie midzy 18 miesicy - 3 lata. 

4. Na dzie dzisiejszy nie ma dowodw by w zaleceniach wspiera ide terapii trwajcej ponad 10 lat. Ewentualne decyzje odnonie dalszego postpowania u osb w takiej sytuacji, powinny by podejmowane w oparciu o indywidualne przypadki pacjentw. 


Osteoporoza po terapii glikokortykosterydami (GIO)
1. U kobiet i mczyzn w wieku 70 lat lub starszych ze zamaniem niskoenergetycznym w historii lub przyjmujcych due dawki glikokortykosterydw (>= 7,5 mg/dzie prednizolonu) naley rozway zastosowanie lekw osteoporotycznych.

2. U pozostaych osb bdcych w trakcie terapii glikokortykosterydami naley okreli ryzyko zamania (w oparciu o FRAX) z uwzgldnieniem sterydw jako czynnika ryzyka.

3. U osb z duym ryzykiem zamania rozpoczynajcych leczenie glikokortykosterydami naley jednoczenie wczy leki osteoporotyczne.

4. Alendronian oraz rizendronian nale do lekw pierwszego rzutu. W przypadku przeciwskaza lub nietolerancji aletrantyw s kwas zolendronowy oraz teryparatyd. 

5. Leki stosowane przy osteoporozie mog znale zastosowanie u kobiet  przed menopauz oraz modszych mczyzn ze zamaniem w przeszoci lub otrzymujcych wysokie dawki glikokortykosterydw. 


Osteoporoza u mczyzn
1. Alendronian oraz rizedronian s lekami pierwszego rzutu w leczeniu tego schorzenia u mczyzn. W przypadku nietolerancji lub innych przeciwskaza alternatywnie stosowa mona kwas zolendronowy lub denosumab. Dodatkow moliwoci jest teryparatyd.

2. Celem okrelenia ryzyka zamania zaleca si odnoszenie wynikw T-score BMD szyjki koci udowej do wartoci referencyjnych NHANES. W przypadku stosowania wersji online FRAX, celem oszacowania prawdopodobiestwa ryzyka, oprcz wyniku badania BMD szyjki (g/cm2) poda naley rwnie producenta densytometru.


Progi dla leczenia farmakologicznego
1.Rekomendowane progi interwencyjne dla podejmowania decyzji o ewentualnym leczeniu oparte s na wartociach prawdopodobiestwa zamania gwnego oraz bliszego koca koci udowej na bazie FRAX. Progi te maj analogiczne zastosowanie dla kobiet i mczyzn.

2. Kobiety z wczeniejszym zamaniem niskoenergetycznym mog zosta objte leczeniem bez dalszej oceny ryzyka, aczkolwiek pomiar BMD moe by zalecany szczeglnie u modszych kobiet w wieku pomenopauzalnym. 

3. Progi interwencyjne odnoszone s do wieku pacjenta w przedziaach wiekowych do 70 r.. Po 70 r.. s jednakowe niezalenie od wieku.


Systemy opieki
1. Systemy oparte na koordynatorze tj Fracture Liasion Services (FLS ) powinny by wdraane by systematycznie identyfikowa meczyzn oraz kobiety ze zamaniami niskoenergetycznymi.

Pena tre opracowanych wytycznych (w jzyku angielskim) w zaczeniu. Wicej informacji na stronie www.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Guideline NOGG  2017.pdf)NOGG 2017 1756 Kb
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2017.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl